Cool

Competence oriented open learning for disadvantaged learners

Kontakten

Kontakten är en interaktiv, levande mötesplats och ett aktivt föreningshus som har fina och ändamålsenliga lokaler i Gottsunda Kulturhus. Kontakten ska stimulera demokratiska former som delaktighet och inflytande, inkludering och integration samt stimulera till egenmakt och organisering. Kontakten vill stärka civilsamhället och bidra till stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra. Tillsammans skapar vi större kontaktnät för dig och din förening och vi möjliggör möten mellan människor och kulturer. Samverkan är central i Kontaktens verksamhet, samverkan gör att resurserna når fler.

Tackla utmaningar

Förutsättningarna att ta del av samhällets resurser är ojämlika. En av orsakerna är avsaknaden av fungerande integration. Många faller utanför på grund av bristande språkkunskaper, svag eller ingen anknytning till arbetsmarknaden eller egna kulturella strukturer. Unga vuxna i riskzonen, utomeuropeiska kvinnor, nyanlända är några målgrupper som vi möter i verksamheten. Vi anpassar aktiviteter och program för att möta behoven hos dessa.

Målgrupp, förmånstagare eller kunder

Kvinnor. Vi prioriterar kvinnor över 20 år, särskilt de som finns i våra etniska föreningar eller deltar i kamratcirklar eller söker sig till oss för att de har en egen verksamhetsidé. 

Invandrarföreningar. Vi riktar oss till invandrarföreningar och prioriterar föreningar med medlemmar från Somalia, Eritrea, Etiopien, Palestina, Syrien, Iran, Irak, Sudan och Afghanistan.

Vuxna utanför föreningslivet. Vi vill skapa en trygg mötesplats där människor får möjligheter att växa och där allas erfarenheter och åsikter tas på allvar. 

Unga vuxna. Vi vill uppmuntra unga vuxnas naturliga engagemang och kreativitet.

Lösning

Kontakten vill vara en mötesplats där allas lika värde tas tillvara och att vi ger människor möjligheter att skapa sina förebilder för livslångt lärande. Kontakten har 3 huvudtyper av tjänster som de tillhandahåller för människor:  

Lära sig svenska (språkcafé);

Ansöka om jobb, praktikplats, utbildning;

Formulär på svenska.

Innovation

I folkbildningspedagogiken är deltagarnas inflytande centralt. Allas rätt till utbildning är vägledande. Alla deltagare bidrar till en gemensam kunskap och allas erfarenheter måste tas tillvara. Denna pedagogik och syn på delaktighet genomsyrar vårt sätt att arbeta.

Unikt försäljningsargument

En mötesplats för många – alla med olika önskemål och visioner;

Alla aktiviteter är gratis och frivilliga;

Ledare och föreläsare från olika språk och kulturer som inspiratörer och förebilder;

Informationsmaterial på olika språk.

Påverkan

Stärkt kvinnor och migranter;

Inspirerat och motiverat vuxna elever att växa;

Uppmuntrat unga vuxna att tänka självständigt och utbildat dem i att omsätta idéer i handling.

Genomförbarhet/överförbarhet

Alla aktiviteter är kostnadsfria och genomförs av volontärer. Kontakten och dess material är öppna för alla som är intresserade av sin sociala, medborgerliga och entreprenöriella utveckling.

http://www.kontakten.nu/om-kontakten/om-oss/ 

Kontaktperson:

Address: Gottsunda Centrum, Uppsala, Sweden, 75650

Mobile: +46 18 19 46 08

Email: info@kontakten.nuJohn Nealis

070- 764 25 02 (Direkt) 

john.nealis@studieframjandet.se